loading spinner Neem contact op
close

Contactformulier

Refresh the code

 

Privacy                                                                                              Gewijzigd: 28-05-18

 

De hoge eisen die jij stelt aan onze producten en diensten, vormen de richtlijn voor hoe wij met je persoonsgegevens omgaan. Wij hechten er veel waarde aan om op vertrouwelijke en integere wijze om te gaan met jouw persoonsgegevens. Daarom verwerken wij je persoonsgegevens zorgvuldig en gebruiken wij deze slechts voor specifieke doeleinden, een en ander in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.


Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij rekening met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook bekend onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR). Dit betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij via deze privacyverklaring;
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen;
 • Je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


1.   Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect zijn te herleiden tot jou als persoon. Hierbij kunt je denken aan je naam, persoonlijke emailadres, telefoonnummer. Daarnaast verwerken wij ook gegevens over welke producten jullie organisatie afneemt en aan welke acties je deelneemt. Wij slaan ook vragen op die ons telefonisch, per e-mail of op andere wijze worden gesteld. En eventuele klachten die jullie bij ons indienen kunnen worden opgeslagen. Alles wat gedaan wordt met deze gegevens noemen wij “verwerken”.

2.   Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor een functionerende website en het uitvoeren van onze activiteiten. Deze gegevens zijn van personen met wie wij direct of indirect een relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad. Denk hierbij aan:

 • Personen die aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden waar wij een relatie mee hebben.
 • Personen die aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden waar wij een relatie mee willen hebben.
 • Bezoekers van onze website.
 • Bezoekers van onze webshop.
 • Klanten die producten bestellen in onze webshop.

3.   Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor een functionerende website en het uitvoeren van onze activiteiten. Dat doen we bijvoorbeeld wanneer je registreert op onze website of inlogt op een bestaand account of wanneer je producten bestelt. Als het gebruik van je gegevens op grond van de wet niet zonder jouw toestemming is toegestaan, vragen we altijd vooraf toestemming voor het gebruik van je gegevens. Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het relatiebeheer
 • Om technische ondersteuning te kunnen bieden
 • Om (passende) informatie te kunnen versturen
 • Om bestellingen en leveringen af te kunnen handelen
 • Voor het benaderen van potentiële klanten
 • Om marketingactiviteiten te kunnen uitvoeren

4.   Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens, maar noemt in artikel 5.1 wel opslagbeperking. Hierin wordt aangegeven dat een persoonsgegeven alleen bewaard mag worden als identificeerbaar gegeven, voor zolang het nodig is voor de doeleinden waarvoor het verzameld is. Als de gegevens geanonimiseerd kunnen worden, mogen de gegevens langer bewaard worden. Het is dan immers niet meer mogelijk een persoon hiermee direct of indirect te identificeren. 
De Koffieboer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De Koffieboer mag correspondentie en sollicitaitbrieven maximaal voor vier weken bewaren zonder uw toestemming. Indien De Koffieboer het nodig acht om deze gegevens langer te bewaren, dient u hiervoor toestemming te verlenen. Met uw toestemming mag De Koffieboer deze gegevens maximaal een jaar bewaren.

5.   Hoe beveiligen wij je gegevens?
De Koffieboer neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De Koffieboer heeft onder andere de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals onder andere een virusscanner.
 • 2 stappen beveiliging op ons CRM systeem voor iedere medewerker.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk bij het bezoek van onze website en webshop. Wij achten deze maatregelen passend, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of info@dekoffieboer.nl.

6.    Welke rechten heb je?
a) Recht op inzage, je hebt het recht om informatie op te vragen over de over jouw persoon opgeslagen persoonsgegevens.
b) Recht op correctie, je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren of aan te laten vullen.
c) Recht op beperking van de verwerking. Je hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verzoeken, voor zover de juistheid van de gegevens door jou wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, je echter het wissen daarvan afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar jij die nog nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.
d) Recht op wissen. Je hebt het recht om te eisen dat jouw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij de bewaring van de gegevens noodzakelijk is voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van informatie, de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang, voor het doen gelden of verdedigen tegen rechtsvorderingen of voor de uitoefening van wettelijke rechten.
e) Recht op informatie. Indien u jouw recht op rectificatie, wissen of beperking van de verwerking hebt doen gelden, zullen wij alle ontvangers van jouw persoonsgegevens op de hoogte stellen van de wijze waarop deze gegevens zijn gecorrigeerd, gewist of nu aan beperkingen van de verwerking zijn onderworpen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost.
f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je hebt het recht om persoonsgegevens die je ter beschikking aan ons hebt gesteld, aan jezelf of aan een derde te laten overhandigen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format. Voor zover je verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dat slechts indien dat technisch uitvoerbaar is.
g) Recht van bezwaar. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw gegevens.
h) Herroepingsrecht van gegeven toestemming. Je hebt te allen tijde het recht om jouw toestemming voor het verzamelen van gegevens met toekomstige werking in te trekken. Wij hopen dat je begrijpt dat het om technische redenen enige tijd kan duren om de intrekking te verwerken en dat je gedurende deze tijd berichten van ons kunt blijven ontvangen.

Wil je weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd, wil je de gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen of van één je andere rechten gebruik te maken, dan kan je een schriftelijk verzoek indienen.

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Stuur het verzoek naar De Koffieboer (via post of e-mail), samen met een kopie van uw identiteitsbewijs, zoals hierboven beschreven o.v.v. INZAGEVERZOEK

Wij zullen aan jouw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan jouw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

Voor jouw eigen bescherming behouden wij ons het recht voor, bij een verzoek nadere informatie te vragen, die voor de bevestiging van jouw identiteit noodzakelijk is en indien identificatie niet mogelijk is, om de behandeling van jouw aanvraag af te wijzen.

De Koffieboer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

7.   Delen wij persoonsgegevens met derden?
De Koffieboer verstrekt gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast maken wij gebruik van online diensten zoals bij ons CRM systeem (Exactonline en PostNL) en hebben wij Partners (Jura, Illy, Nescafé, etc) waarbij het soms noodzakelijk is gegevens te delen ten uitvoer van onze overeenkomst. Wij maken alleen gebruik van opdrachtnemers die passende beveiligingsmaatregelen treffen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Ook moeten zij een geheimhouding garanderen en uw gegevens niet gebruiken voor eigen marketingactiviteit. De Koffieboer is niet verantwoordelijk voor privacybescherming van deze partners.

8.   Wijziging privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en/of aanvullen. Raadpleegt u deze privacyverklaring dan ook regelmatig, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

9.   Vragen en feedback
Heeft u vragen of opmerkingen over het onderwerp privacy dan kunt u deze via e-mail sturen naar info@dekoffieboer.nl. Daarnaast kunt u te allen tijde verzoeken om toegang tot uw persoonlijke gegevens en om rectificatie en/of verwijdering van uw gegevens indien deze onjuist zijn of niet relevant zijn voor de genoemde doeleinden.

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage of verzoek tot wijziging, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. Stuur het ingevulde formulier naar De Koffieboer (via post of e-mail), samen met een kopie van uw identiteitsbewijs, zoals hierboven beschreven.

Postadres:
De Koffieboer b.v.
t.a.v. contactpersoon privacy

Columbusweg 4

4462 HB Goes
e-mail: info@dekoffieboer.nl.
onderwerp: inzageverzoek

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Verzamelen van persoonlijke gegevens 

Als u kiest voor registratie of op andere wijze contact met ons opneemt, vragen wij u om bepaalde persoonlijke informatie op te geven, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en een aantal optionele gegevens. Met behulp van deze gegevens kan De Koffieboer:

 • op persoonlijke wijze met u communiceren, bijvoorbeeld naar aanleiding van uw feedback of serviceverzoeken of om u desgewenst te informeren over De Koffieboer diensten en/of producten;
 • uw aanschaf van De Koffieboer producten beheren en uitvoeren;
 • uw account De Koffieboer beheren;
 • uw deelname aan eventuele wedstrijden, acties, enquêtes of opties op de website beheren;
 • marktonderzoek uitvoeren en onze bedrijfsactiviteiten verbeteren;
 • om demografische gegevens over onze klanten te meten en te volgen;
 • om de inhoud van onze website gerichter af te stemmen op uw interesses.

Wijze van verzamelen persoonlijke gegevens

U kunt uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren aan ons doorgeven, bijvoorbeeld door:

 • u aan te melden voor onze nieuwsbrief;
 • per e-mail, telefonisch of schriftelijk te communiceren met een van onze medewerkers;
 • door het invullen van een formulier op deze website.
 • Bescherming persoonsgegevens
 • Wij beschermen uw persoonlijke gegevens via verschillende beveiligingsmaatregelen, zoals het gebruik van beveiligde registratieformulieren, dataversleuteling en toegangsbeperking tot uw persoonlijke gegevens.

Derden

De informatie die wij verzamelen wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Beleidswijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 mei 2018.

Vragen en feedback

Heeft u vragen of opmerkingen over het onderwerp privacy dan kunt u deze via e-mail sturen naar info@dekoffieboer.nl  Daarnaast kunt u te allen tijde verzoeken om toegang tot uw persoonlijke gegevens en om rectificatie en/of verwijdering van uw gegevens indien deze onjuist zijn of niet relevant zijn voor de genoemde doeleinden. Neem hiervoor contact op met ons via bovenstaand e-mailadres onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres.